MP: محدود کردن فناوری امکان پذیر نیست




لاهوتی گفت: «مجلس در مورد تصویب طرح حفاظتی دسترسی به شهر به خود توهین کرد.» امام خمینی (ره) فرمودند وقتی دیدید مردم در موردی نظر دارند، حتی اگر ضرر خودشان باشد، بگذارید تصمیم بگیرند. خودشان و شما حق ندارید تصمیم دیگری بگیرید که باید به این موضوع توجه کنیم.