Dhnamaki وصیت نامه + تصویر می نویسدمسعود دهمکی در صفحه اینستاگرام شخصی نوشت: ۲۰ فروردین ۱۳۶۶، روز عملیات کربلای ۸، شلمچه مشغول نوشتن وصیت نامه بود. برای نگارش وصیت نامه همراه خود شهید فخرالدین مهدی برزی کار می کنیم. من می خواهم چیزی نداشتم کدام ممکن است به کسی بدهم، بخواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کسی بدهی داشته باشم، این دلیل است دائمی شد کدام ممکن است مقاله ای بنویسم کدام ممکن است امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را تنها نگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر حقانیت بگیرم. . بعد از همه اگر احمق ها کسب اطلاعات در مورد اینکه چرا همراه خود هم وصیت نامه می نویسند صحبت نکنند.