۴۳۶ جسد از محل جمع آوری خارج شد. ۳۰ نمایش شکنجه – بست نیوز


کیف: مقامات اوکراین اعلام کردند که ۴۳۶ جسد از یک گور دسته جمعی در شرق این شهر بیرون آورده شده است. آزیوم۳۰ نفر از آنها علائم مشهود شکنجه را نشان دادند.
فرماندار فرماندار خارکف منطقه، اول، Senyubovرئیس پلیس منطقه ولودیمیر تیموشکوروز جمعه، او به خبرنگاران در Iseum گفت که سه مورد دیگر گزارش شده است سایت های گورستان آنها در مناطقی مستقر هستند که در یک ضد حمله در ماه جاری توسط نیروهای اوکراینی بازپس گرفته شده اند.