۴۲۰۰ پول خارجی کالای وارداتی در گمرک جابجا شدبر ایده قوانین بودجه ۱۴۰۱، بحث اجرای تنظیمات سیستمی در خصوص اعمال نرخ ITIS غیر از نرخ پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی شناخته شده به عنوان نرخ پول خارجی محاسبه شده در گمرک در اصل کار قرار گرفته است. اگر درآمد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کاهش پیدا نکند، ارزش های ساخت احتمالاً افزایش خواهد یافت.

چندی پیش رئیس مجلس شورای اسلامی قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ را به مقامات ابلاغ کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو اجرای مفاد قوانین بودجه رباتیک در اصل کار تجهیزات های اجرایی قرار گرفت. قوانین بودجه ۱۴۰۱ همراه خود تجزیه و تحلیل اداره درآمد خاص می تنبل کدام ممکن است بر ایده جزء ۱ بند (ه) تبصره ۷: محاسبه نرخ پول خارجی خوب ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در کلیه اشیا اعم اجتناب کرده اند محاسبه حقوق درگاه بر ایده نرخ پول خارجی اعلامی. همراه خود نرخ سامانه مبادلات دیجیتال موسسه مالی مرکزی (ETS) در روز اظهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق ماده ۱۴ قوانین گمرک. در نیمه دوم این بند آمده است: در سال ۱۴۰۱ ۴ سهم (۴%) اجتناب کرده اند حقوق گمرکی مندرج در رأس بند (د) ماده (۱) قوانین امور گمرکی درمورد به کالاهای اساسی، دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت {بوده است}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مصرفی پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز نهاده های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دام به حداقل یک سهم (۱%) کاهش کشف شد.

با این حال با اشاره به سایر موارد تصمیمی گرفته نشد، در حالی کدام ممکن است در قوانین بودجه ۱۴۰۰ برای سایر موارد، مجلس تعرفه سایر موارد را ۲ سهم تصمیم گیری کرد.

در همین جا تعدادی از نکته مهم موجود است:

الف) نرخ پول خارجی سامانه مبادلات دیجیتال (ITS) معمولی موزون نرخ پول خارجی دسترس در بازار پول خارجی، ۱۰۰۰۰ ریال محاسبه شده است.

ب) مجلس نمایندگان مقامات را مکلف کرد علیرغم اینکه اصلی تعرفه کالاهای مشمول ۴۲ هزار ریال در سال قبلی ۴ هر دو ۴ {بوده است}، قیمت کالاهای اساسی، دارو، از کیت، داروها مصرفی پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاده های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی را افزایش ندهد. ۵ سهم کاهش آن نباید منصفانه سهم افزایش پیدا تنبل، برخی اجتناب کرده اند این موارد نیز اجتناب کرده اند مالیات بر خوب ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل معاف هستند، با این حال در هر صورت این مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل بر ایده خوب ارزش محاسبه شده گمرک، حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وصول تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار آن {خواهد بود}. تورم روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد پیش بینی دارند.

ج) همراه خود ملاحظه به کاهش مسائل گمرکی اجتناب کرده اند ۴% به ۱% برای کالاهای اساسی، دارو، از کیت، داروها مصرفی پزشکی، نهاده‌های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی مقامات مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها همراه خود محاسبات {انجام شده}، این امر در حرکت مربوط نیست. از ارزش کسب به نرخ پول خارجی محبوب بستگی ندارد.

امکان افزایش قیمت به همان اندازه جهش دسترس در بازار

د) ساده مسائل گمرکی مندرج در ابتدای بند (د) ماده (۱) قوانین امور گمرکی کالاهای اساسی، داروها، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مصرفی پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز نهاده های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی به حداقل یک سهم مقیاس را کاهش می دهد (۱). ٪. ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سایر موارد انتخاب گیری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار انجام نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ساده {در این} زمینه دستش برای کاهش درآمد بازرگانی است.

هـ) در سالهای قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۰ اصلی موارد علاوه بر این کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی، دارو، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مصرفی پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز نهاده های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی) به صورت پول خارجی نیمایی خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد می شد. پول خارجی ۴۲۰۰۰ ریالی، حقوق درگاه، مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل به گمرک واریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد ترخیص شد به همین دلیل تغییری در قیمت ریالی کالاهای وارداتی تحمیل نمی‌شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید) کالاهای گروه ۱ کالاهای اساسی، دارو، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مصرفی پزشکی به در کنار نهاده های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی تاکنون همراه خود پول خارجی ۴۲۰۰۰ ریال وارد ملت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ریال نیز افزایش خواهد یافت.

پیشنهادی برای ریاست جمهوری برای کاهش درآمد تجاری برای نهاده های ساخت

ز) همراه خود افزایش نرخ پول خارجی خوب ارزش گمرکی (ریال) بر ایده حساب های گمرکی ۲ برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق درگاه بر ایده خوب ارزش گمرکی افزایش خواهد یافت، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نحوه محاسبه مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل بستگی دارد این دارد. خوب ارزش گمرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق درگاه خوب ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل نیز چندین برابر افزایش کشف شد، در حالی کدام ممکن است گمرک کالاهای اساسی، دارو، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملزومات پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نهاده های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی را به حداقل یک سهم (۱%) کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات احتمالاً درآمد بازرگانی را برای سایرین افزایش خواهد داد. موارد، با این حال مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل را ۹ سهم کاهش می دهد.

به همین دلیل، آنچه بار تورمی مضاعف تحمیل می تنبل، ۹ سهم مالیات بر خوب ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمزدهای مربوطه است، ۹ تعرفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد خرید و فروش. براساس مصوبه شورای برتر توافق مالی اجتناب کرده اند گذشته تاریخی مورد نیاز الاجرا شدن قوانین مالیات بر خوب ارزش افزوده (۱۳/۱۰/۱۳۰۰) به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر خوب ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه های روغنی. ، روغن های نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر. ، شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت بنفش منصفانه (۱) سهم تصمیم گیری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه این امر در کاهش ارزش های واردات کارآمد است، با این حال {به دلیل} تخصیص نشدن پول خارجی تسویه، ارزش کسب همچنان ممکن است افزایش یابد. فهرست کالاهای اساسی، دارو، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملزومات پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاده های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی کدام ممکن است بر ایده فینال گروه کالایی برای ادغام کردن بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰ قلم تعرفه است، باید رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اطلاع عموم برسد.

هدایت اصلاح نرخ مالیات بر خوب ارزش افزوده برای جلوگیری اجتناب کرده اند شوک تورمی

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجار {به دلیل} افزایش تیز کردن‌های گمرکی به‌ویژه ۹ سهم مالیات بر خوب ارزش افزوده، مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق درگاه همراه خود ضرر ضعیف نقدینگی مواجه خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام بار روانی این افزایش وارد بازار خواهد بود. ارزش. برای کاهش عواقب تورمی این افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران ضعیف نقدینگی به طور قابل توجهی واحدهای تولیدی چه اقداماتی {انجام شده} است؟

با این حال همراه خود ملاحظه به قوانین مصوب در بودجه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم نرخ پول خارجی گمرکی، احتمال بروز آثار تورمی دسترس در بازار کالا قابل پیش سوراخ بینی است، به همین دلیل مورد نیاز است عواقب تورمی محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات مورد نیاز فکر شود. برای جبران تامین پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف نقدینگی واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش عواقب تورمی ناشی اجتناب کرده اند این افزایش نرخ پول خارجی، الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حل ها زیر حاضر شد:

ابتدا تاکید تبدیل می شود فهرست کالاهای اساسی، دارو، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملزومات پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاده های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی باید رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن شود.

۱- مجلس نمایندگان مقامات را مکلف کرد کدام ممکن است قیمت کالاهای اساسی، دارو، از کیت، از کیت پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاده های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی را افزایش ندهد. قطعاً افزایش تعرفه سایر موارد نیز بر تمامی کالاهای زنجیره ای تأثیر خواهد گذاشت، به همین دلیل کاهش بیش اجتناب کرده اند نصف درآمد خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبریت همراه خود افزایش نرخ پول خارجی، حداقل برای اکثر کالاهای وارداتی ملت به ۳۲ رسیده است. سهم (همراه خود ملاحظه به مرجع دولتی تنظیم درآمد تجاری).) هدایت می تنبل.

۲- اگر مقامات برای کاهش درآمد بازرگانی اقداماتی انجام دهد، مقامات برای کالاهای مبدأ ۵ سهم سازمانی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل مورد نیاز است مجلس به مقامات کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه سایر موارد را مشابه سال ۱۴۰۰ به ۲ سهم کاهش دهد.

۳- کاهش تأمین مالیات بر خوب ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل اجتناب کرده اند ۹ سهم به حداقل نصف واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاده های ساخت.

(در هر صورت هر سه ماه یکبار واحدهای تولیدی مکلف به تیز کردن ۹ سهم مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل به اداره مالیات خواهند بود).

۴- گمرک در اجرای ماده ۶ قوانین امور گمرکی اطمینان حاصل شود که تامین پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران ضعیف نقدینگی واحدهای تولیدی منتفی است همراه خود اخذ {ضمانت نامه} بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری مهلت نسبت به اخذ کالای متعلق به واحدهای تولیدی اقدام تنبل. کمتر از منصفانه سال برای تیز کردن حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل واردات. ترخیص مسائل گمرکی همراه خود تاکید بر واردات کالا (موضوع ماده ۶ قوانین مالیات بر خوب ارزش افزوده).

۵- افزایش خوب ارزش پول سراسری به سمت ارزهای خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری کاهش برابری آن اطمینان حاصل شود که تأثیر روانی عقب کشیدن بر بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب های گمرکی.

مورد نیاز به اشاره کردن است اجرای فوری قوانین بودجه با بیرون برای درمان سایر الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکالیف دولتی در قوانین عدم افزایش قیمت ها، در نتیجه عدم اجرای پروژه قانونی مقامات تبدیل می شود، لذا مورد نیاز است مقامات، به طور قابل توجهی وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمرک، اقدامات احتیاطی مورد نیاز را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه اجرای آنها را فراهم تنبل.