۳۹ فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۹۴ بیماری عروق کرونر جدید در ملتبر ایده گفتن وزارت بهداشت، ساعت شب قبلی ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۴ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت ایجاد شد کدام ممکن است متاسفانه {در این} مدت ۳۹ فرد مبتلا جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند.

اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه در حال حاضر ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ بر ایده معیارهای تشخیصی آخرین، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۴ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید ۱۹ در ملت ایجاد شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳۸۴ نفر در بیمارستان بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید-۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۳ نفر رسید.

متاسفانه در ۲۴ ساعت قبلی ۳۹ فرد مبتلا کووید ۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۶ نفر رسید.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۰ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

۱۵۵۸ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی خرس مراقبت هستند.

به همان اندازه در حال حاضر ۵۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۹ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۳۴ شهر بنفش، ۶۹ شهر نارنجی، ۲۹۱ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴ شهر آبی هستند.