۱۴۰۱ پاسخ کنکور اصلاح کرد/ تاثیر اطلاعات تحصیلی اجتناب کرده اند سال بلند مدت افزایش کشف شد
معاون امور امتحانی گروه سنجش آموزش ملت اجتناب کرده اند اصلاح پاسخنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفترچه راهنمای آزمون سراسری ۱۴۰۱ خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تشریح الگو ساختار سوالات به همان اندازه نوک امتحانات افزود: همراه خود ملاحظه به تغییراتی کدام ممکن است فناوری تحمیل کرده است. پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونایی کدام ممکن است محله همراه خود آن مواجه است چاره ای جز تحمیل اصلاح در کنکور نیست.