یک پنجم کشته شدگان در محل کار کارگران ساختمانی هستندعضو شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ۵۰ هزار نفر قراردادی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خوداشتغال هستند، تصریح کرد: کارگران نیازمند توجه ویژه در حوزه قانونگذاری هستند. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ اقداماتی انجام شد اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.