یادداشت های علمی، چهارشنبه ۲۰ ژوئن ۱۹۶۷: به امپراتور گفتم مردم باید احساس کنند که همه چیز متعلق به آنهاست. حتی قصر و اتاق خصوصی اعلیحضرت
یادداشت های اسدالله علم: گفتم انسان ها را می توان بیدار کرد. در این مورد صحبت های زیادی شده است. دلایل تاریخی آوردم و بعد گفتم مردم احساس کنند همه چیز مال خودشان است، حتی کاخ و اتاق شخصی اعلیحضرت، آن وقت به آن علاقه مند می شوند. گفتی الان حسش نمیکنی؟ گفتم: متأسفانه نه، اگرچه امپراطور واقعاً چنین فکر می کند، اما مردم هنوز آن را درک نکرده اند. گفتم من به قضاوت مردم ایران اعتقاد راسخ دارم، تایید کردند…