گلستان به ۳ گروه خونی نیاز فوری دارد
مدیر کل انتقال خون استان گلستان با تاکید بر اینکه نیاز مبرم به گروه های خونی (O+)، (O-)، (A-) داریم، افزود: از همه اهداکنندگان واجد شرایط و اهداکنندگان دائمی در گروه های خونی می خواهم نیازهای خونی را تامین کنند. مراجعه بیماران به مراکز انتقال خون استان.