گزارش های مقامات بریتانیا با اشاره به هنگ کنگ چیزی جز جنایات خودخواهانه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پایان یابد


مقامات بریتانیا صحیح می‌داند کدام ممکن است قوانین ایمنی سراسری را مورد انتقاد قرار دهد، حتی وقتی لایحه پلیسی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر‌گیرانه‌تر را در موجود در ملت راه اندازی شد تدریجی. همراه خود ملاحظه به ادعا مشترک چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا، شخصی لندن به هماهنگی شخصی همراه خود پکن مبنی بر عدم اعطای وضعیت BN (O) به آیندگان بازگشت.