کشتی درگیری جهانی دوم بستگی به دریاچه ایری در بوفالو، نیویورک، پارک دریایی – اطلاعات بسته شد


در ادعا ای اجتناب کرده اند پارک آمده است کدام ممکن است یک “نقص انتقادی هیکل” چهارشنبه در USS The Sullivan رخ داده است.

پل مارسلو، رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل Marine Park WKBW، به CNN اظهار داشت کدام ممکن است دلیل برای رخنه توسط دست بازرسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه در جاری کار روی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه برای مکان یابی حفره‌ها هستند.

به آگاه مارسلو، کشتی به طور درست غرق نخواهد شد از دریاچه تنها حدود ۵ فوت عمق دارد.

به آگاه مارسلو، این سوراخ در سمت راست کشتی قرار دارد.

USS The Sullivans پس از گرفتن آب به یک طرف کج می شود.