کرملین: ما “قطعا” به تحریم های آمریکا پاسخ خواهیم داد
سخنگوی کرملین ذکر شد روسیه قطعا به تحریم های آمریکا علیه خانوار رئیس جمهور پاسخ خواهد داد.