کاهش انطباق همراه خود پروتکل های بهداشتی؛ نیمی اجتناب کرده اند افراد تولید دیگری ماسک نمی زنند/ کدام استان کمترین پروتکل های بهداشتی را رعایت می تنبل؟علیرغم افزایش نسبی انواع مبتلایان در بیمارستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلینیک های سرپایی در کرونا، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی به ۵۱ سهم کاهش یافته است است. طبق گفتن وزارت بهداشت؛ تنها ۵۰ سهم اجتناب کرده اند حاضر دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده کنندگان اجتناب کرده اند ماسک در ملاء عام استفاده می کنند. استان قم کمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان هرمزگان بیشترین میزان استفاده اجتناب کرده اند ماسک را در بین استان های ملت دارد.