کالا ۱۲۴ میلیارد تومانی در بازارهای غیر دائمی صنایع دستی در نوروز ۱۴۰۱به گزارش شفاف، پویا محمدیان معاون صنایع دستی ملت اظهار داشت: در نوروز امسال ۷۲۴ بازارچه غیر دائمی صنایع دستی همراه خود ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۷ اتاقک {در سراسر} ملت سازماندهی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع ۱۲۴ میلیارد تومان طیف گسترده ای از صنایع دستی {در این} بازارچه ها به کالا رسید. کالا سرزنده این نوروز در بازارهای غیر دائمی اجتناب کرده اند ۱۷ مارس ۲۰۱۴ به همان اندازه ۵ آوریل ۲۰۰۱.

هدایا صنایع دستی را حاضر می دهد. مارک نوروز ۱۴۰۱

به آموزش داده شده است وی برپایی جشن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیوسک های کالا صنایع دستی، حاضر کالاهای صنایع دستی در استراحتگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم گردی، استفاده اجتناب کرده اند صنایع دستی در تزیین این سیستم های صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، توافق حضور هنرمندان صنایع دستی در این سیستم های باکلاس استان ها، ساماندهی پاداش صنایع دستی. کمپین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش مانترا «به صنایع دستی پاداش بدهید» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ پوسترهای دیجیتال صنایع دستی اجتناب کرده اند تولید دیگری ورزش های مرتبط همراه خود صنایع دستی در نوروز ۱۴۰۱ بود.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان