کار هست، فرهنگ کار نیست!


اگرچه امروزه اکثریت جامعه پشت میز کار پیدا می کنند و در ادارات و سازمان های دولتی افراد را جذب می کنند…

کار هست،فرهنگ کار کردن نیست!کار هست،فرهنگ کار کردن نیست!

اگرچه امروزه اکثریت جامعه اشتغال را پشت میز نشینی و جذب کارمند در دستگاه ها و سازمان های دولتی می دانند، اما کارشناسان تاکید دارند که این نگاه نیازمند تغییر است و برای تغییر آن باید فرهنگ کار و روحیه کارآفرینی را اصلاح کرد. در میان نسل جوان شکل بگیرد. به نظر آنها این جمله که می گویند «کار نیست» نادرست است، اما در واقع مشکل در نبود فرهنگ کار است.

به گزارش ایسنا، امروزه فرهنگ کار بسیار مهم است و در آشنایی افراد با محیط کار و راه یابی به بازار کار موثر است. فرهنگ کار باید از خانواده شروع شود و از طریق آموزش و پرورش و دانشگاه در سطح جامعه نهادینه شود.

رهبر معظم انقلاب، کارآفرینی را نوعی عبادت و ارزش آفرینی دانستند و با اشاره به اهمیت کار و کارآفرینی از منظر اسلامی، اشتغال زایی را زمینه ساز بهره برداری از ثروت دانستند. جنبه انباشت ثروت گنجینه استعدادهای انسانی.

وی با تاکید بر نیاز اساسی کشور به کار و کارآفرینی می‌گوید: دو دلیل اساسی یعنی «تمایل به گذر کشور» و «فشار اقتصادی دشمن» ثابت می‌کند که ایران بزرگ اکنون بیش از هر زمان دیگری به کار و کارآفرینی نیاز دارد. بر این اساس در ابلاغ سیاست های کلی اشتغال، ضرورت ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از محصولات بومی به عنوان ارزش های اسلامی و نیز تربیت نیروی انسانی متخصص، شایسته و کارآمد متناسب با آن. با نیازهای بازار کار (حال و آینده) و ارتقای توانمندی بر کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور تاکید دارند.

محمد چکشیان – معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی – معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با بیان اینکه در زمینه ترویج فرهنگ کار مسئولیت همه آحاد جامعه را بر عهده داریم، از تشکیل دبیرخانه جنبش ملی ترویج فرهنگ کار در وزارت کار.

فرهنگ کار باید از طریق مشارکت های اجتماعی ترویج شود، وی می گوید: ترویج فرهنگ کار از بسیاری از کارها مهمتر است. علیرغم اینکه آسیب های اجتماعی روز به روز در حال افزایش است، طبق آمارها آسیب های اجتماعی در جامعه کار و تولید کمتر است زیرا مردم در گروه های کاری و تولیدی هدایت می شوند.

وی با تاکید بر لزوم تبیین و ترویج ارزش خودکاری و ارتقای مولفه های فرهنگ کار به جامعه در کل، می گوید: مسئولیت ما در قبال جامعه کار و تولید تضمین نشاط، سلامت، رشد، بهره وری و شغل آن است. تقویت رضایت . توجه به ورزش کارگری، تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی، ارائه خدمات اجتماعی و توجه به مسائل فرهنگی جامعه کار و تولید ما را در رسیدن به این اهداف یاری می کند.

معاون وزیر کار می گوید: اگر فرهنگ کار را ترویج کنیم بچه ها هم مخاطب ما هستند. ما کار ستاد ملی نهضت فرهنگ کار را آغاز کرده ایم و امیدواریم همه ما را در این زمینه یاری کنند.

در حال حاضر راه اندازی خانه های فرهنگ کار در شهرهای صنعتی، کارخانه ها و شهرک های مسکن کارگری با هدف تبیین ابعاد مختلف فرهنگ کار می تواند زمینه ساز ترویج فرهنگ کار و عملکرد و بسترهای لازم برای رشد کارآفرینی باشد. خلاقیت و نوآوری، بهره وری. القای روحیه کار جمعی و مسئولیت پذیری در محیط های کاری.

در حال حاضر نبود فرهنگ کار یکی از مشکلات اساسی کشور در زمینه اشتغال است و کارآفرینی در بین جوانان کاهش یافته است، ضمن اینکه باید فرهنگ کار برای معرفی اشتغال و کارآفرینی و پیوند فرهنگ کار و آموزش شکل گیرد. و شرایط لازم برای آشنایی نسل جوان جویای کار با فضای واقعی کسب و کار قبل از ورود به بازار کار.