چین باید رشد تولید ناخالص داخلی را قربانی کند تا اقتصاد خود را دوباره متعادل کند


چین گزینه‌های کمی دارد: باید از اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌گذاری به اقتصاد مبتنی بر مصرف تغییر مسیر دهد، حتی اگر به آن آسیب برساند. از آنجایی که افزایش مصرف تا زمانی که از رشد سرمایه گذاری فراتر رود تقریبا غیرممکن است، چین باید رشد کلی تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.