چگونه بی ثباتی در افغانستان تهدید جهانی تروریسم مواد مخدر را افزایش می دهد


با توجه به مسدود شدن مستمر بین المللی دارایی های اقتصادی افغانستان و عدم حمایت مالی از سوی اهداکنندگان قبلی، افزایش تولید و فروش مواد مخدر غیرقانونی محتمل است. ترویج تجارت تریاک توسط طالبان، همراه با حمایت آن از سازمان های تروریستی مانند القاعده، می تواند چالش تروریسم مواد مخدر را تشدید کند.