پیام بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ مشاور به رئیس جمهور کسب اطلاعات در مورد مذاکرات وین: آمریکا باید ضمانت حاصل تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند برجام خارج نمی شود.


پیام بیش از 250 نماینده به رئیس جمهور درباره مذاکرات وین: آمریکا باید اطمینان حاصل کند که از برجام خارج نمی شود.

روز جدید در نامه بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ مشاور به رئیس جمهور کسب اطلاعات در مورد مذاکرات هسته ای وین آمده است: «تخصص مذاکرات قبلی آرم می دهد کدام ممکن است آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف های مذاکره تمایلی به حاضر تضمین های مورد نیاز ندارند، اما علاوه بر این در حرکت ۹ تنها در خدمت سراسری ملت هستند. {به دلیل} خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام، اما علاوه بر این به چیز خوب در مورد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست هماهنگی‌نامه آسیب وارد می‌تنبل، متعاقباً در مذاکرات جدید مورد نیاز است آمریکا قانونی را تضمین تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایمنی گروه ملل خارج نشود. شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه موضوع به صورت انصافاً قانونی در نهادهای انتخاب گیری آن ملت یادآور کنگره بگذرد به همان اندازه در بلند مدت مانع اجرای آن نشود.

دهنوی، یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت رئیسه مجلس، نامه بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ مشاور به رئیس جمهور در خصوص مذاکرات هسته ای وین را قرائت کرد.

محسن الدهنوی در مونتاژ علنی در امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین) مجلس شورای اسلامی پیام بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ مشاور به رئیس جمهور در خصوص مذاکرات هسته ای وین را قرائت کرد کدام ممکن است به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن خدا

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور احترام جمهوری اسلامی ایران

خوش آمدی

همراه خود احترام سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مستقیم به قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان

احترام اجتناب کرده اند زحمات جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مذاکره کننده برای رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل امتیازات درمورد به هماهنگی هسته ای کدام ممکن است توسط برخی ملت ها به طور قابل توجهی آمریکا در مقام مشاور مردمان در مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه های قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب دستور کرامت. ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فایده، بر ایده تجربیات سالهای قبلی؛ اسبابک ها زیر ادای احترام به تبدیل می شود:

مورد نیاز است مذاکرات حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتی به گونه ای انجام شود کدام ممکن است اسبابک ها ذیل فکر شود: برای تهیه کنید حداکثری چیز خوب در مورد سراسری ملت:

۱. تخصص مذاکرات زودتر آرم دهنده عدم تمایل آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف های مذاکره کننده به حاضر تضمین های مورد نیاز است. در حرکت ۹ تنها چیز خوب در مورد سراسری ملت را تامین کرد، اما علاوه بر این به چیز خوب در مورد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست هماهنگی {به دلیل} خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام آسیب وارد کرد. متعاقباً در مذاکرات جدید مورد نیاز است آمریکا اجتناب کرده اند خروج قانونی اجتناب کرده اند برجام ضمانت حاصل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع را به صورت انصافاً قانونی در نهادهای انتخاب گیری آن ملت یادآور کنگره به تصویب برساند. . به همان اندازه در بلند مدت مانع اجرای آن نشود.

۲- یکی اجتناب کرده اند شروط اساسی مذاکره. عدم وجود شبح بعد اجتناب کرده اند هماهنگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود مکانیزم راه انداختن به معنای واقعی کلمه هستند به معنای محافظت شبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست مذاکرات است، متعاقباً در صورت ورود آمریکا به ایمنی در سراسر جهان باید از برخی از معانی تضمین های مورد نیاز را اکتسابی کرد. . تخته، مکانیسم راه انداختن اعمال نخواهد شد.

۳- متأسفانه حتی در زمان مذاکره. آمریکا تحریم های جدیدی را علیه اشخاص حقیقی، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات {در این} ملت اعمال می تنبل کدام ممکن است آرم دهنده قصد خرابکارانه در جریان مذاکرات است. متعاقباً به ویژه در مذاکرات حیاتی است; متعهد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال تحریم های جدید باید ممنوع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید شود کدام ممکن است تحریم های لغو شده مجددا اعمال نخواهد شد.

۴- جمهوری اسلامی ایران حق دارد در چارچوب سهمیه تصمیم گیری شده اجتناب کرده اند سوی اوپک در گذشته اجتناب کرده اند اعمال تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق همراه خود جمهوری اسلامی به هر کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزان مورد هماهنگی طرفین نفت صادر تنبل. ایران صدور مبالغ درمورد اجتناب کرده اند طریق سیستم بانکی.

۵- سوئیچ دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد جمهوری اسلامی ایران اعم اجتناب کرده اند دارایی ها حاصل اجتناب کرده اند کالا نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها بلوکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجمد اجتناب کرده اند کلیه ملت ها. این حق جمهوری اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای مذاکره کننده باید سبدها فعلی {در این} مسیر را برطرف کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ایران نیز حق دارد راستی آزمایی تنبل.

علاوه بر این در داروها ۶ و هفت قوانین اقدام راهبردی برای تعمیر تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت چیز خوب در مورد سراسری ایران، شرط اجرای تعهدات ایران، برقراری درست روابط بانکی، تعمیر درست سبدها صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا درست نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت ایران است. نفت محصولات، استرداد درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری پول خارجی، دارایی ها کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش این اقدامات به مجلس نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب مجلس نمایندگان.

بر این ایده وعده های شفاهی اجتناب کرده اند جمله سخنان رئیس جمهور آمریکا قطعا قابل تضمین نبود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی حامی مقامات انقلاب اجتناب کرده اند نزدیک نظاره گر مذاکرات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکی نیست کدام ممکن است مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس همراه خود محافظت چیز خوب در مورد سراسری موافق هستند، ردیابی ها صورتی را رعایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قوانین مجلس حمایت می کنند. مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند هرگونه توافقی کدام ممکن است چیز خوب در مورد مردمان ایران را بر ایده قوانین مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی ها صورتی ترسیم شده اجتناب کرده اند سوی نظام تضمین تنبل، حمایت می تنبل.

برای این اعضای خانواده آرزوی موفقیت داریم.