پاسخ صدا و سیما به بردن پرسپولیس!


پس اجتناب کرده اند این شکست، انتقادات مختلفی به قرمزها و انجام پر هیاهو آنها {در این} فصل وارد شد کدام ممکن است احسان علیخانی مجری سرشناس تلویزیون همراه خود تخلیه متنی حمایتی به باخت قرمزها پاسخ داد.