وزیر امور خارجه طالبان خطاب به فرستاده ایران: وضعیت پناهجویان افغان در ایران درگیر کننده است. حاضر دستورالعمل های صحیح با اشاره به رفتار صحیح همراه خود پناهندگان افغان
بهادر امینیان فرستاده جمهوری اسلامی ایران در کابل همراه خود امیرخان متکی سرپرست وزارت امور خارجه مقامات کوتاه مدت طالبان دیدار و گفتگو کرد. وزارت امور خارجه طالبان ادعا کرد کدام ممکن است متکی همراه خود ابراز اولویت اجتناب کرده اند وضعیت پناهجویان افغان در ایران، اجتناب کرده اند افسران ایرانی خواست به همان اندازه دستورالعمل ها مورد نیاز را در خصوص برخورد صحیح همراه خود پناهجویان افغان در تجهیزات های امنیتی صادر کنند.