همسر رئیسی: زنان در برخی از نقاط جهان لباس خواب می پوشندیکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تاریخچه نگاه غرب به مسائل زنان گفت: غربی ها زنان را زندانی می کردند و اکنون زنان را کنار می گذارند تا جایی که اکنون زنان در برخی نقاط دنیا در انظار عمومی ظاهر می شوند. لباس خواب