همتی تورم آینده را پیش بینی کردعبدالناصر همتی گفت: دولت باید هرچه زودتر دستور مذاکره، کنترل انتظارات تورمی و کنترل ریسک بانک ها را با افزایش اقدامات پیشگیرانه بدهد و فرصت افزایش صادرات نفت از مجاری عادی و کنترل کسری بودجه را فراهم کند. به پایه پولی و نقدینگی فشار بیاورید.» کاهش دهید.