همانطور که قدرت های بزرگ می جنگند، بقیه جهان باید یاد بگیرند که چگونه به خود کمک کنندبا اروپا در جنگ، ایالات متحده در سیاست داخلی غرق شده، چین با Quaid-19 دست و پنجه نرم می کند، و غول های شرکتی که از شرط بندی های خود محافظت می کنند، اقتصادهای نوظهور به انعطاف پذیری نیاز دارند. افزایش تولید و توزیع مواد غذایی داخلی نشان می دهد که این اتفاق در حال حاضر در حال وقوع است.