هشدار مقتدی صدر درباره «تشویش شورش» در اربعینرهبر جنبش صدر عراق اخیراً با بیان اینکه چهار مکان مقدس در عراق متعلق به شش معصوم وجود دارد، تصریح کرد: بنابراین از همه می‌خواهیم (قوانین عراق) به‌ویژه برادران ایرانی را رعایت کنند. زیرا بیشترین تعداد را دارند. پذیرای همه مهمانان هستیم