نپال اجتناب کرده اند ساکنان خارج اجتناب کرده اند ملت تمایل دارد به همان اندازه کمک خواهد کرد که شما تامین پولی ملت، پول نقد را در موسسه مالی های بومی سپرده گذاری کنند


وزیر دارایی می گوید نپال تمایل دارد ضمانت حاصل تدریجی کدام ممکن است پول نقد کافی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انکار می تدریجی کدام ممکن است همراه خود فاجعه مالی مشابه با سریلانکا مواجه است. او می‌گوید نپالی‌هایی کدام ممکن است در خارج اجتناب کرده اند ملت پس‌انداز شخصی را {در خانه} سپرده‌گذاری می‌کنند، اجتناب کرده اند نرخ بهره ۶ به همان اندازه ۷ سهم بهره‌مند خواهند شد.