نوک امپراتوری عزیزی خادم در خوزستان; رد صلاحیت کف دست راست پدرخوانده!


کاظم طالقانی رئیس شورای فوتبال استان خوزستان، کف دست راست حیدر بهاروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوادار اولیه شهاب عزیزی خادم احتمال فوق العاده به سختی برای تایید انتخابات شورای فوتبال استان خوزستان دارد.

به گزارش حامیان، سند شناسایی اجتناب کرده اند کاندیداهای ریاست شورای فوتبال استان خوزستان به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون کارگروه بازرسی مهارت ها همراه خود همکاری نهادهای نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی کار شخصی را برای راه اندازی شد کاندیداهای مجاز مراقبت از انتخابات تحریک کردن کرده است. .

اجتناب کرده اند اهواز خبر می رسد کدام ممکن است کاظم طالقانی رئیس حال هیات فوتبال استان خوزستان احتمال فوق العاده به سختی برای تایید صلاحیت دارد. علیرغم پرونده مدل ویلموتس کدام ممکن است مشاوره تبدیل می شود {به دلیل} حساسیت گروه بازرسی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگولاتوری نسبت به خطاها اعضای سابق هیئت مدیره، {به دلیل} این عضو سابق هیئت مدیره اتحادیه فوتبال انگلیس افتادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکوم شده است. الاتحاد.. شایعات همچنان باز است.. شایعاتی با توجه به اتصال کاظم طالقانی همراه خود حیدر هاروند، شهاب عزیزی خادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی امیر اسکندریه شنیده تبدیل می شود کدام ممکن است این امتیازات ممکن است در نتیجه برکناری کاظم طالقانی شود.

کاظم طالقانی اجتناب کرده اند حامیان انتقادی شهاب عزیزی خادم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر اعضای شورا مدعی هستند کدام ممکن است در امتداد طرف حیدر بهاروند اجتناب کرده اند رهبران جریان خوبان علم هستند کدام ممکن است پایین برکناری اعضای هیئت مدیره هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهاب عزیزی عملکرد آفرینی می کنند. . ماموریت بازگشت سراب خادم. منتقدان خوشایند دنیا در نظر گرفته شده می‌کنند کدام ممکن است می‌خواهند گردهمایی را برای بازگشت بنده گران قیمت مهندسی کنند!

همراه خود ملاحظه به انزجار نهایی اجتناب کرده اند اتصال رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال همراه خود جادوگر بدنام کرج، در صورتی کدام ممکن است شایعات فعلی در دنیای آنلاین ما مبنی بر دیدگاه لیدر حال حامیان شهاب عزیزی خادم در کرج صحت داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملایم تدریجی کدام ممکن است حیدر بهاروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاظم طالقانی معادل حمیدرضا مهرعلی، شهاب عزیزی خادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری همراهانش همراه خود امیر اسکندریان نسبت فامیلی دارند، همین برای بردن این اشخاص حقیقی کافی است. بعد از همه پیش اجتناب کرده اند این در انتخاباتی کدام ممکن است به ریاست شهاب عزیزی خادم انجامید، کاندیداتوری حیدر بهروند رد شده بود. با این حال امپراتوری کاظم طالقانی در خوزستان رو به نوک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود شایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای در عمق، بعید است کدام ممکن است برگزارکنندگان اجازه دهند این امپراتوری در خوزستان شکسته نشده یابد.

برکناری کاظم طالقانی ۹ تنها باعث تضعیف راه اندازی شد شهاب گران قیمت خادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن کف دست راست حیدر بهاروند، پدرخوانده فوتبال منحرف شده، اما علاوه بر این باعث افزایش فوتبال خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات فوتبال استان اجتناب کرده اند بن بست کنونی تبدیل می شود.