نرخ بلیت هواپیما و کمبود گردشگران چینی اقتصاد استرالیا را به شدت تحت تاثیر قرار داده است – اروند نیوز


استرالیا سقف مهاجرت خود را افزایش داده است تا به ۳۵۰۰۰ کارگر اضافی – تا ۱۹۵۰۰۰ – در هر سال اجازه دهد، اما قیمت بلیط هواپیما یک عامل بازدارنده است. چین در گذشته بزرگترین منبع گردشگران بود، اما کووید به این معنی است که چینی ها به سفرهای بین المللی نمی روند.