نخست وزیر کانادا: واژه فناوری کشی اکنون در اوکراین تا حد زیادی می تواند مورد استفاده قرار گیردجاستین ترودو پس اجتناب کرده اند استفاده رئیس جمهور آمریکا اجتناب کرده اند واژه فناوری کشی اوکراین اظهار داشت کدام ممکن است حمله روسیه به اوکراین تا حد زیادی شبیه فناوری کشی شده است.