نجات بیش اجتناب کرده اند ۴.۶ میلیون اوکراینیکمیساریای برتر گروه ملل در امور پناهندگان گفتن کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن حمله نیروی دریایی روسیه در ۲۴ فوریه، ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۸ اوکراینی اجتناب کرده اند ملت گریخته اند.

متیو سالتمارش، سخنگوی کمیساریای برتر پناهندگان گروه ملل در ژنو اظهار داشت: «اگرچه انواع {افرادی که} اجتناب کرده اند مرز حرکت می کنند به میزان قابل توجهی کاهش یافته است است، با این حال {افرادی که} اجتناب کرده اند مرز حرکت می کنند آسیب پذیرتر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها به سختی دارند. مکان بریم.”

وی افزود: خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان ۹۰ سهم افرادی را نمایند کدام ممکن است اوکراین را انصراف کرده اند، در حالی کدام ممکن است پسران بین ۱۸ به همان اندازه ۶۰ سال مجاز خدمت سربازی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} اوکراین را انصراف کنند.

گروه در سراسر جهان مهاجرت (IOM) تخمین می زند کدام ممکن است ۷.۱ میلیون نفر خانه های شخصی را انصراف کرده اند با این حال ادامه دارد در اوکراین هستند.