نجات بیش اجتناب کرده اند ۴.۶ میلیون اوکراینی


به گزارش شفاف، کمیساریای برتر گروه ملل متحد در امور پناهندگان گفتن کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تحریک کردن حمله نیروی دریایی روسیه در ۲۴ فوریه، ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۸ اوکراینی اجتناب کرده اند ملت خطرناک کرده اند.

متیو سالتمارش، سخنگوی کمیساریای برتر پناهندگان گروه ملل در ژنو، ذکر شد: «اگرچه انواع {افرادی که} اجتناب کرده اند مرز رفتن می کنند به میزان قابل توجهی کاهش یافته است است، با این حال {افرادی که} اجتناب کرده اند مرز رفتن می کنند در وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها فوق العاده آسیب پذیرتری قرار دارند. باید میدونی مکان باید بری.”

وی افزود: دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان ۹۰ نسبت افرادی را نمایند کدام ممکن است اوکراین را انصراف کرده اند، در حالی کدام ممکن است پسران بین ۱۸ به همان اندازه ۶۰ سال حرفه ای خدمت سربازی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} اوکراین را انصراف کنند.

گروه در سراسر جهان مهاجرت (IOM) تخمین می زند کدام ممکن است ۷.۱ میلیون نفر خانه های شخصی را انصراف کرده اند با این حال باقی مانده است در اوکراین هستند.