نامه شکایت نماینده تهران به سردار اشتری از گشت ارشادمتأسفانه علیرغم این تاکیدات و دستورات در مواردی که امیدوارم به صورت معدودی و محدود صورت گرفته باشد، گاهی سبک برخورد افسران ارشد گشت ارشاد با زنان بی حجاب در سطح شهر شایسته عنوان پلیس است. با توجه به هویت ذاتی آن به حامی و حامی شهروندان بدون توجه به مذهب و ملیت آنها گفته می شود.