میلان ۲-۰ جنوا؛ گلوله های نراتزوری برای تعدادی از ساعت منقضی شدمیلان ۲-۰ جنوا؛ گلوله های نراتزوری برای تعدادی از ساعت منقضی شد