موج پنجم درس هایی برای افزایش سیستم مراقبت های بهداشتی هنگ کنگ حاضر می دهد، با این حال ما نباید سلامت روان را فراموش کنیم.حاضر نابرابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکافی شرکت ها بهداشت روان در مواجهه همراه خود اقدامات دردسرساز کووید-۱۹، متنوع را در انزوا، با بیرون مراقبت نوک مسکن هر دو حمایت عزا قرار داده است. تکنیک هایی برای تعمیر کمبودهای ساختاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور سیستم مراقبت های بهداشتی هنگ کنگ باید به اهمیت سلامت روان ملاحظه داشته باشد.