مناظره سالانه اتاق رهبران HKFYG آگاهی اجتماعی دانش آموزان را افزایش می دهد و مهارت های همکاری و ارتباط آنها را تقویت می کند.


“مناظره سالانه اتاق (رویداد جامعه)” با موفقیت توسط موسسه رهبری HKFYG سازماندهی شد. (ردیف جلو از چپ) خانم کاترین سینگ، مدیر ارشد (امور شرکت و جامعه) HK Electric. خانم آلیس لوی ویلن، معاون مدیر اجرایی HKFYG؛ جناب آقای جووی چان وینگ یان، عضو شورای قانونگذاری، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ. و دکتر میبل چان، مدرس ارشد، مرکز زبان، دانشگاه باپتیست هنگ کنگ. خانم سینگ و دکتر چان داوران مسابقه بودند