مقامات کانادا اتباع خارجی را اجتناب کرده اند کسب خانه منع می تدریجی


مقامات جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال کانادا، قصد دارد خریداران خارجی را کدام ممکن است مقیم تمدید شده مدت کانادا نیستند، عرضه دهد.

دولت کانادا، خرید، نظر بیگانه حرام استدولت کانادا، خرید، نظر بیگانه حرام است

مقامات جاستین ترودو، نخست‌وزیر لیبرال کانادا، قصد دارد سرمایه‌گذاران خارجی را کدام ممکن است در کانادا ساکن نیستند، اجتناب کرده اند کسب ملک در کانادا برای حداقل کمتر از ۲ سال منع تدریجی.

کریستیا فریلند، وزیر اقتصاد کانادا، این کاهش را ناشی اجتناب کرده اند تورم بی سابقه دسترس در بازار مسکن کانادا دانست.

این قالب علاوه بر این اجتناب کرده اند افرادی که قصد دارند خانه های شخصی را کمتر اجتناب کرده اند عالی سال پس اجتناب کرده اند کسب بفروشند، تمایل دارد مالیات بیشتری بپردازند. این قالب برای ادغام کردن دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان خارجی کدام ممکن است در کانادا تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار می کنند نمی شود.

کریستیا فریلند روز پنجشنبه قالب مقامات را به پارلمان حاضر کرد. معمول قیمت خانه در کانادا در ۲ سال قبلی ۲۰ نسبت مرتفع است. این عدد در شهرهای بزرگی مربوط به مونترال، تورنتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ونکوور بیش اجتناب کرده اند ۲۰ نسبت است.

ایمنی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری دلار در کانادا سرمایه‌گذاران زیادی اجتناب کرده اند جمله روسیه، چین، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را در سال‌های جدیدترین به سرمایه‌گذاری در شهرهای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب ملک واداشته است.

مقامات جاستین ترودو همراه خود این ممنوعیت تمایل دارد قیمت مسکن را تثبیت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حباب تعیین کنید گرفته بازار را بشکند.

در عین جاری به مشاوره وزیر اقتصاد کانادا {در این} ۲ سال چندین چالش مونتاژ مسکن برای اشخاص حقیقی کم درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردرآمد {در این} ملت انجام تبدیل می شود.

برخی اجتناب کرده اند مشاوران بازار مسکن معتقدند کدام ممکن است ممانعت اجتناب کرده اند کسب مسکن توسط خارجی ها در کانادا در درازمدت تاثیر چندانی بر بازار مسکن کانادا نخواهد داشت، از کمتر اجتناب کرده اند ۵ نسبت خانه ها در کانادا توسط خارجی های غیر مقیم خریداری تبدیل می شود. با این حال به نظر می رسد مانند است این چالش دولتی در مختصر مدت بر وفاداری قیمت مسکن در ملت تاثیرگذار باشد.