معاون اطراف زیست: اگر غفلت کنیم، عالی گونه در معرض خطر انقراض را بی پایان اجتناب کرده اند بازو می دهیم/ ۵۰ سهم بازدیدهای مردم ناشی اجتناب کرده اند آسیب به گونه هایی قابل مقایسه با پلنگ است/ نمی خواهیم به افرادی که صرفا برای تفریح ​​شکار می کنند مجوز بدهیم.حسن اکبری سرپرست معاونت اطراف زیست خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب زیستی گروه اطراف زیست همراه خود ردیابی به شرایط پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب رسان گونه های در جاری انقراض ایران ذکر شد: اگر مراقبت نشده ما شکسته نشده پیدا تدریجی، قابل دستیابی است برخی اجتناب کرده اند گونه های محلی شخصی را بی پایان اجتناب کرده اند بازو بدهیم.