مظنون بی نظیر حمله ها پاریس اجتناب کرده اند “همه قربانیان” عذرخواهی کرد


پاریس: تنها بازمانده کارکنان جهادی کدام ممکن است حمله ها نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس را مدیریت کرد، در طولانی مدت مبایعه نامه شخصی در روز جمعه اجتناب کرده اند قربانیان عذرخواهی کرد.
صلاح عبدالسلام در حالی کدام ممکن است هر اجتناب کرده اند گاهی در سالن دادگاه گریه می کرد، ذکر شد: «آرزو می کنم به همه قربانیان آسایش بگویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذرخواهی کنم. ممکن است می دانم کدام ممکن است انزجار باقی {می ماند}.. در این زمان اجتناب کرده اند خواهید کرد آرزو می کنم پراکنده اجتناب کرده اند ممکن است متنفر باشید.