مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پکن جستجو در پیروزی در نبرد های معاصر هستندفینال گزارش فضایی آژانس دانش دفاعی آمریکا، افزایش روزافزون امتحان شده‌های چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه برای تضعیف چیز خوب در مورد آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان در منطقه، همراه خود هدف حاضر مقدمه‌ای برای پیروزی در نبرد‌های معاصر را آرم می‌دهد.

جان هوث، افسر دانش دفاعی آمریکا در آژانس فضایی، طی منصفانه کنوانسیون مطبوعاتی سه شنبه در پنتاگون برای حاضر این گزارش اظهار داشت کدام ممکن است روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین، دشمنان استراتژیک بی نظیر ما، به این کار شکسته نشده می دهند. این اقدامات همراه خود هدف تضعیف آمریکا انجام تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان در منطقه

وی در تشریح توضیحات چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اظهار داشت: ۲ ملت جستجو در تثبیت شخصی شناخته شده به عنوان رهبران جهان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حضور در این امر معتقدند باید در نبرد های معاصر پیروز شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز این پیروزی را مدیریت منطقه می دانند. ” . “

آقای هوث علاوه بر این افزایش سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع ورزش های فضایی چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۹ به بعد را شناخته شده به عنوان شاهدی بر ادعای شخصی اشاره کردن کرد.

{در این} ادعا آمده است کدام ممکن است چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه هر ۲ جستجو در بهبود مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه ورزش های فضایی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای افزایش اکتشافات شخصی در ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریخ در کل زمان هستند.

آقای رایدر سپس اسنادی {در این} زمینه حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: «از کیت مختلط چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در مدار پایین تنها در ۲ سال قبلی حدود ۷۰ سهم مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین سال‌های ۲۰۱۵ به همان اندازه ۲۰۱۸ نزدیک به ۲۰۰ سهم مرتفع است، در عین جاری چین. منصفانه مریخ نورد مریخ نورد است. “این کاوشگر را به مدار ماه فرستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین موشک پرتاب کرد کدام ممکن است در موقعیت به انهدام تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختل کردن ارتباطات تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم مکان یاب جهانی (GPS) بودند.”

این تحلیلگر پنتاگون علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است مسکو مجموعه ای اجتناب کرده اند قابلیت های تسلیحات ضد فضایی اجتناب کرده اند جمله مدیریت نبرد الکترونیک را برای نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختل کردن ارتباطات فضایی به کف دست معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری بهبود قابلیت های موشکی برای انهدام تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ها است.

وی در نهایت تاکید کرد: تحمیل وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در منطقه به دلیل تحرکات چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به چالشی انتقادی برای آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش تغییر شده است.
تأمین: یورونیوز