مستمری کارمندان چقدر افزایش خواهد یافت؟


مستمری کارگران چقدر افزایش می یابد؟

غلامرضا خشمگین (دبیر اجرایی خانه کارمند بروجرد) همراه خود ابراز تاسف اجتناب کرده اند برتری بین بازنشستگان تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر صندوق ها اظهار داشت: در حالی کدام ممکن است بازنشستگان دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری ​​اجتناب کرده اند ابتدای سال برای جبران تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان افزایش حقوق اکتسابی می کنند. کارمندان باید منتظر بمانند افزایش حقوق همراه خود تصویب هیات وزیران.

زندی اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ادبی کارمندان در سال های فعلی انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تنها پس اجتناب کرده اند بازنشستگی کارمند باید درگیر یکپارچه ظلم باشد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه تورم بالا به کابوسی برای بازنشستگان تغییر شده است، اظهار داشت: با بیرون شک باید همراه خود این تورم هولناک کدام ممکن است ناشی اجتناب کرده اند سوءمدیریت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس در تمام فاصله های قبلی بود، به گونه ای کدام ممکن است ابزار افزایش دستمزدها است، از بازنشستگان همراه خود مشکل های زیادی گذراندن هستند.”

دبیر اجرایی خانه کارمند بروجرد همراه خود یادآوری اینکه افزایش مستمری ها در تمام سال های قبلی بر ایده حقوق شورای برتر کار {بوده است}، اظهار داشت: اکنون هیات امنای گروه تامین اجتماعی باید افزایش را تایید تدریجی. در مستمری هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای سال اجرا تبدیل می شود.»

وی همراه خود ردیابی به اینکه افزایش حقوق باید کبریت همراه خود دستمزد کارمندان انجام شود، اظهار داشت: کارمندان مبالغی در قالب حق اولاد، پاداش کارگری، حق مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای اضافی اکتسابی می کنند، با این حال اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام اندیشه در مورد شده است. برای بازنشستگان فوق العاده کودک نوپا است.”

دبیر اجرایی خانه کارمند بروجرد در {پاسخ به} اینکه پیش بینی {می رود} همراه خود افزایش دستمزد در روزهای پایانی سال چقدر فوری تشکیل مونتاژ دهد، اظهار داشت: گروه تامین اجتماعی ممکن است همزمان همراه خود کلاس ها کمیته {حقوق و دستمزد} باشد. افزایش مستمری پس اجتناب کرده اند تصویب دستمزد. این روال در متعدد اجتناب کرده اند اسبابک ها اجتناب کرده اند جمله بازرسی بودجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود تصویب بودجه در مجلس شورای نگهبان نیز جلساتی تشکیل می دهد به همان اندازه شورای نگهبان تنها تعدادی از روز بعد اجتناب کرده اند بودجه تذکر شخصی را ادعا تدریجی. به تصویب مجلس رسید.

وی همراه خود تاکید بر اینکه کارمندان جوان دیروز شبیه به سالمندان بازنشسته امروزی هستند، اظهار داشت: پیش بینی افزایش حقوق {در این} شرایط اجتناب کرده اند افزایش قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم فوق العاده کشنده است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه تنها ۷۵ نسبت مطابقت انجام شده است، اظهار داشت: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ۲۵ نسبت مابقی در مونتاژ هیئت امنا برای افزایش حقوق براساس مصوبه شورای برتر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه شورای برتر کار تصویب شود. اجرای مابقی تعهدات کبریت برای بازنشستگان تامین اجتماعی.