مداح معروف: اخطار به «بی حجاب ها» خودآزاری است


خرداد: مهدی سلحشور مداح که می گوید در این فضای رسانه ای نباید با فردی که جرمی شبیه گشت ارشاد مرتکب شده است برخورد کرد. چون کوچک ترین برخورد، خود اختیارى است، فرمود: البتّه نمى توان برخورد داشت; بلکه برخورد و اخطار مخفیانه انجام شود. امروزه اطلاعات افراد به راحتی قابل شمارش است. می توانید نوع اخطار و کنترل را تغییر دهید.

به گزارش فارس، وی گفت: می توانید افراد بدون روسری را جمع آوری کنید و با نهایت احترام و ادب با آنها صحبت کنید. در این جلسات باید کارشناسان و نخبگانی که هنجارها را می شناسند حضور داشته باشند و با آنها صحبت و گفتگو کنند. این جلسات باید مناظره باشد تا حجاب عادی شود و رواج پیدا کند. به این افراد هنگام خروج یک بسته فرهنگی با چادر و روسری بدهید. نیازی به تعامل با این افراد در ملاء عام نیست.