محمد توحیدی; «شیخ اشتباه»!
جست‌وجوی توحیدی در منابع بین‌المللی، دیدگاهی متفاوت از او به دست می‌دهد. جامعه مسلمانان به او لقب «شیخ دروغین» استرالیا را داده اند. این روحانی افراطی که توسط رسانه های زرد به عنوان یک رهبر مذهبی معرفی می شود، از روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی خود برای به راه انداختن یک جنگ فرقه ای علیه مسلمانان استرالیا استفاده می کند.