محققان سفید منافذ و پوست: بیماری عروق کرونر روده ها خطر لخته شدن خون را به همان اندازه ۶ ماه افزایش می دهدبر ایده بررسی جدیدی کدام ممکن است در روز پنجشنبه ۷ آوریل چاپ شده شد، خطر تحمیل لخته خون در اشخاص حقیقی تحت تأثیر کووید-۱۹ حتی در اسبابک ها خفیف حتی پس اجتناب کرده اند شش ماه افزایش خواهد یافت.