محسن رضایی: فرصت های سرمایه گذاری زیادی در کشور وجود داردوی گفت: اگرچه امروزه با مشکلات زیادی مواجه هستیم، اما فرصت های سرمایه گذاری زیادی در کشور وجود دارد که باید به آن ها نیز توجه کنیم و نمونه ساده آن امکان ترانزیت و صادرات مجدد است که در دوره صفویه فعال شد. جاده ابریشم ایجاد شد و امروز یک فرصت است.