مجارستان ۱-۰ انگلیس; بازگشت به صفر


آرش YID

نمی دونم خیلی هاشون سادیسم دارن یا مازوخیسم… هربار که تم انگلیسی پیش میاد با القاب مختلف شخصیتشون رو بیان میکنن.
چی رو میخوای ثابت کنی آیا هواداران انگلیس با توهین به شما از این تیم حمایت نمی کنند؟ یا آنقدر وسواس داری که هر بار که اینجا می آیی به من توهین می کنی؟
انگلیس فلان انگلیس… باشه… بیا نظرت را بگو برو زندگیت را پاک کن
مردم نسبت به چیزی که نسبت به آن ضعیف هستند شدیدترین واکنش را نشان می دهند… شما فقط ضعف خود را نشان می دهید.