ما نمی خواهیم در ریاکاری آمریکا نمایندگی کنیمکانال تلگرامی کاوش پلاس همراه خود تخلیه بخشی اجتناب کرده اند ادعا چامسکی نوشت: آمریکا اجتناب کرده اند مقامات نژادپرست هند حمایت ویژه ای دارد، از هند متحد نزدیک آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل است. انواع زیادی اجتناب کرده اند ملت ها می گویند کدام ممکن است حمله روسیه به اوکراین گروتسک است، اما ما نمی خواهیم در ریاکاری آمریکا نمایندگی کنیم.