مایکل کیتون فیلم نوآر می‌سازد/ فروش در جشنواره کن
کیتون در نقش آدمکشی ظاهر می‌شود که می‌فهمد مبتلا به نوعی سریع از زوال عقل شده است.