قیمت لیر امروز شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱بررسی آمار قیمت یک ماهه لیر در بازار سنا نیز نشان می دهد که قیمت اسکناس ترکیه روی عدد ۱۶۱۸ تومان بوده که هم اکنون با حدود ۳ درصد کاهش با ۴۷ تومان به حدود ۵۷۱ تومان رسیده است. همچنین تا ۲۷ فروردین قیمت لیر در بازار سنا به ۱۷۳۲ تومان رسیده بود. ۸ خرداد سال گذشته قیمت لیر روی سطح ۲۷۴۵ تومان بود.