قیمت دلار دسترس در بازار آزاد درست در این لحظه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱درست در این لحظه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ قیمت دلار دسترس در بازار آزاد ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۰ تومان، قیمت یورو ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کیلو انگلیس ۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۰ تومان است.