قالب شفافیت ۲ جانبه برای ۳ مرجع تصویب شدرا انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند مهر، در مونتاژ علنی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۲ فوریت قالب شفاف سازی سه قوه. غناتجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها همراه خود ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی موافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ رأی ممتنع اجتناب کرده اند مجموع ۲۶۲ مشاور حاضر در مونتاژ علنی تصویب شدند.

مجلس در خط مقدم شفافیت

در ابتدا حجت الاسلام عالی لیبرال همراه خود قالب فوریت سه قوه موافق است غنا تجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها تبلیغ کننده: افراد ساده اجتناب کرده اند مجلس نمایندگان شفافیت نمی خواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت باید درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل باشد.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیشتاز شفافیت است. شفافیت را ۹ تنها اجتناب کرده اند مجلس باید خواست، اما علاوه بر این باید اجتناب کرده اند همه تجهیزات های اجرایی آرزو کرد شفافیت شد ظریف بررسی کردن.

اصول شفافیت زودتر باید اصلاح شود

روح الله نجابت در خاتمه این نشست در مخالفت همراه خود عالی فوریت این قالب ذکر شد: برای شفافیت نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات ها قوانین داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به صدور قوانین عکس {در این} زمینه نیست.

وی ذکر شد: در واقع رویکرد قالب شفافیت قوای سه گانه خوشایند است غنا، قوه مجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها بر شفافیت همه نهادها تاکید دارند.

مشاور افراد شیراز در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: اصول زیادی {در این} زمینه داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نظر من اگر اصول زودتر ایراد داشت باید اصلاح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به قانونگذاری جدید برای شفافیت نیست. نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات ها

آنچه در ادارات می گذرد باید خاص شود

عبدالعلی مظفری همراه خود تسریع در قالب قوای سه گانه موافقت کرد غناتجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها گفتن کرده اند: شفافیت باید در همه ارکان نظام وجود داشته باشد. معمولاً افراد چندین ماه را در تجهیزات اجرایی صرف انجام کارهای اجرایی شخصی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است کدام ممکن است اصول مصوب مجلس خروجی اجباری را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی اجرا نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت یعنی تولید دیگری شاهد چنین مسائلی نباشیم.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی شفاف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین ها در احاطه ما قرار گرفته اند. همه عامل در مجلس شفاف است، در واقع مجلس باید شفاف‌تر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرای نمایندگان باید شفاف باشد.

مشاور افراد صرافستان در مجلس ذکر شد: در مناصب اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق کلاس ها ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه ها چه اتفاقی می افتد باید خاص شود.

قالب شفافیت نمایندگان چه شد؟

مخالفت محمود احمدی بیگش همراه خود ۲ فوریت شفاف سازی سه قوه غنامجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها گفتند: ممکن است جایگزین شفافیت نیستم، با این حال جایگزین این رویکرد هستم. ما نباید احساسی رای بدهیم.

وی ذکر شد: برخی اجتناب کرده اند نمایندگان قالب شفافیت را امضا کردند با این حال غیرمعمول است کدام ممکن است شناسایی آنها جزو مخالفان قالب شفافیت است! علاوه بر این این، بر مقدمه قالب شفافیت آرای نمایندگان، قالب شفافیت داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو ما اینجا است کدام ممکن است آن قالب چه شد؟

مشاور افراد شازند در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: در جاری حاضر ۲۵ فوریت در صحن مجلس توسط دست تجزیه و تحلیل است کدام ممکن است آن قالب ها در اصل کار مجلس قرار نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قالب به مجلس حاضر شد. با بیرون موقعیت او را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خلاف قوانین است.

احمدی بیگیش ذکر شد: تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص مرتب سازی شفافیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص در مجلس تصویب تبدیل می شود، می بینیم کدام ممکن است برخی نمایندگان مجلس اجتناب کرده اند این کار تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص ممانعت کرده اند، خواه یا نه این اقدامات نقض شفافیت است؟

کلاس ها کابینه باید شفاف باشد

در شکسته نشده مونتاژ احسان ارکانی همراه خود موافقت همراه خود عالی فوریت قالب مذکور ذکر شد: همه تجهیزات ها باید شفاف باشند. شفافیت کلاس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات هیئت مقامات فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید محقق شود. اجتناب کرده اند جمله مواردی کدام ممکن است تصور به در هیئت مقامات تصمیم گیری شود، میزان یارانه ها، تعرفه واردات، تخصیص بودجه در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات پروازهای جهان ای است، با این حال این کلاس ها در جاری حاضر شفاف نیست.

مشاور افراد نیشابور در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: شفافیت نباید محدود به مجلس باشد اما علاوه بر این باید برای همه تجهیزات ها وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا سایر نهادها اجتناب کرده اند شفافیت خطرناک می کنند؟

ارکانی ذکر شد: مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام در خصوص واردات خودرو جلساتی برگزار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا افراد به استدلال اعضای مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام مبنی بر تصویب هر دو مخالفت همراه خود واردات خودرو گوش نمی دهند؟

وی خاطرنشان کرد: قالب شفافیت برای قوای سه گانه دوگانه است غناتجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ امضا دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه خود آن موافق هستند.

در صورت تصویب باقی مانده این قالب، قوای سه گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای نمایندگی کننده در آن، تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بخش ورزش تجهیزات های شخصی را در کنار همراه خود مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها متعهد شدن شده در اختیار عموم قرار می دهند به همان اندازه افراد بتوانند فرصتی داشته باشد این کار را انجام دهد. این داده ها را انتخاب کردن کنید. آرا را کشتی کنید