قارچ ماشین نخورید


به گزارش شفاف، علی میکائیلی اظهار داشت: در فصل بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای صحیح مشابه فصل بهار قارچ ها در شخصیت به وفور کشف شد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً به خطا تجزیه و تحلیل داده می شوند. قارچ خوراکی ماشین همراه خود قارچ های سمی باعث متعدد اجتناب کرده اند اشیا مسمومیت قارچی تبدیل می شود.

به آموزش داده شده است دکتر قارچ شناس آزمایشگاهی، قارچ های خودرو نسبت به قارچ های اقتصادی پر شده با شیوع ندارند.

مسمومیت همراه خود قارچ به ۲ گروه قطع تبدیل می شود. گروه اول مسمومیت های غذایی ناشی اجتناب کرده اند کپک سمی است کدام ممکن است گروه مسمومیت های غذایی است.

گروه دوم مایکوتوکسین ها توسط قارچ های سمی ناف تحمیل می شوند کدام ممکن است تهدید کننده ترین مسمومیت این گروه «مسمومیت آمانیتی» شناسایی دارد.

سم آمانیتا فوق العاده کشنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پختن، جوشاندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز کردن قارچ ها اجتناب کرده اند بین نمی رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سم {به دلیل} نداشتن پادزهری کدام ممکن است احساس کبد را اجتناب کرده اند بین می برد، باعث سندرم هپاتورنال تبدیل می شود کدام ممکن است فوق العاده کشنده است.

این مسمومیت بین ۶ به همان اندازه ۷۲ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقیحدود ۱۲ ساعت با بیرون علامت است کدام ممکن است این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز علائم بهتر از زمان برای معامله با است.

علائم اولین مسمومیت برای ادغام کردن اسهال، استفراغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالت تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم بعدی برای ادغام کردن آسیب کبدی، نارسایی کلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کما است کدام ممکن است در صورت تاخیر در معامله با هر دو خواستن به پیوند کبد ممکن است در نتیجه در حال مرگ شود.

برخی اجتناب کرده اند قارچ های تشکیل این سم فوق العاده شبیه قارچ دهان خودرو هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در امکانات تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی قابل ایجاد هستند. به همین دلیل، به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود برای تجزیه و تحلیل قارچ های خوراکی اجتناب کرده اند سمی به فرآیند های غیر آموزشی مشابه استفاده اجتناب کرده اند ظروف نقره هر دو شیر اعتقاد کنید.

{افرادی که} قارچ های نامشخص بلعیدن کرده اند هر دو علائم گوارشی دارند باید فورا به دکتر مراجعه کنند، از متأسفانه تاخیر در آغاز معامله با در نتیجه مسائل شدید ناشی اجتناب کرده اند مسمومیت تبدیل می شود.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان